Reagim: Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë është jo-funksional!

25 Maj 2017 - Konsorciuimi Kosovar i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), kërkon nga Qeveria e Republikës së Kosovës të vazhdoj me procesin e propozimit të anëtarëve në bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE). Asnjë rrethanë politike nuk duhet të ndalë konkursin publik për propozimin e anëtarëve të bordit të ZRRE-së! Inkurajojmë Qeverinë përkatësisht Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) që të respektoj obligimin ligjor që del nga Ligi Nr. 05/L-084 për Rregullatorin e Energjisë dhe Memorandumin e Bashkëpunimit në mes të Qeverisë së Kosovës, Kuvendit dhe Ambasadës Britanike dhe të propozojë emrat në bazë të konkursit publik tashmë të përfunduar.   

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), momentalisht është me bord jofunksional. Kjo për shkak se kryesuesit të bordit, Krenar Bujupit, i ka përfunduar mandati me 15 maj 2017 dhe në anën tjetër, bordit i mungojnë edhe dy anëtarë të tjerë. Njërit i kishte skaduar mandati në shtator të vitit 2016 ndërsa tjetri kishte dhënë dorëheqje në tetor 2016. ZRRE-së i duhet kuroumi prej 3 anëtarëve për të marrë vendime. Aktualisht, janë vetëm dy anëtarë në këtë bord, çka e bën këtë bord jo funksional!

Konkursi për plotësimin e dy pozitave për anëtar bordi është hapur me 14 mars 2017! Pra konkursi ishte hapur pesë, përkatësisht gjashtë muaj pasi ishin liruar pozitat! Sipas Ligjit 05/L-084, në Nenin 5, paragrafin 2 thuhet se:

Brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh para kalimit të mandatit të anëtarit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji apo pas shpalljes së vendit të lirë për arsye të tjera, Ministria përkatëse për sektorin e energjisë (në tekstin e mëtejmë Ministria) bën shpalljen publike, brenda një periudhe jo më të shkurtër se afati i përcaktuar me ligj. Ministria e udhëheq procedurën për emërimin e kandidatëve për anëtarë të Bordit me rastin e shpalljes së konkursit publik. Në konkurs theksohen kriteret për zgjedhjen e kryesuesit dhe anëtarëve të Bordit, afati për konkurrim dhe dokumentet e nevojshme për konkurrim. Qeveria, pas pranimit të dosjes së aplikantëve, ia dërgon Kuvendit së paku dy (2) kandidatë për një pozitë të lirë.”

Megjithatë, duke marrë parasysh zhvillimet e fundit politike në vend, është akoma e pasigurtë se si do të vijoj procesi i përzgjedhjes se kandidatëve të rinjë në mënyrë që të hapet rruga e zgjedhjes së kryesuesit të bordit. Për këtë arsye, i bëjmë thirrje instituticioneve përgjegjëse të procedojnë me përzgjedhjen e kandidatëve ashtu siç ishte paraparë. Duhet potencuar se nuk ka kornizë ligjore që e ndalon qeverinë në largim për t’i vazhduar këto procese meqë stafi që merret me këto intervistime të kandidatëve dhe procedura të tjera; është staf civil dhe jo politik. Për më tepër, kjo Qeveri kishte nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Ambasadën Britanike për asistencë teknike në procesin e rekrutimit në pozita të larta përfshirë emërimin e bordit të ZRRE-së. Ky bashkëpunim ofron disa standarde minimale të transparencës dhe meritokracisë në këtë proces dhe për këtë insistojmë që i njëjti të vazhdojë pa ndërprerje të paarsyeshme.

Kërkesën tonë e arsyetojmë për shkak të shqetësimit për mundësinë e pezullimit të punës së ZRRE-së si rregullator në sektorin e energjisë. Vonimi i procedurave për zgjedhjen e anëtarëve të bordit të ZRRE-së do të çojë në zvarritjen e mëtutjeshme të çështjeve, për të cilat ZRRE është kompetente.

Andaj, i bëjmë thirrje institucioneve përkatëse që të vazhdojnë me procedurat e nisura për zgjedhjen e këtyre anëtarëve që me rast të formimit të Qeverisë së re, votimi për këta kandidatë të kalojë menjëherë në Kuvend dhe të mos ketë nevojë për stërzgjatje të këtij procesi.

Artikuj të tjerë